fbpx

7 ตัวอย่างการใช้งาน เทคโนโลยี OCR และ AI+MACHINE LEARNING ในธุรกิจโลก

7 ตัวอย่างการใช้งาน เทคโนโลยี OCR สำหรับภาคธุรกิจ 2022

ในปัจจุบัน ตลาดของ เทคโนโลยี OCR และเศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลทางสถิติจากธนาคารโลก ได้ประมาณการเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันว่ามีสัดส่วนต่อ GDP โลก มากถึง 15.5% ทั้งยังยังเติบโตในอัตราที่เร็วกว่า GDP ทั่วโลกในอัตรา 2.5 เท่า 

จากข้อมูลดังกล่าว เรียกได้ว่าเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition ได้กลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลตัลในภาพรวม ด้วยการแปลงข้อมูลขององค์กรให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ เทคโนโลยี OCR ยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อเปลี่ยนผ่านข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เข้าสู่ระบบดิจิทัล และทำการบันทึกไว้บนคลาวด์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยได้ทั้งเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการคีย์ข้อมูล รวมถึงลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลเอกสารได้อีกทางหนึ่ง

การพัฒนาเทคโนโลยี OCR ของ AppMan ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ?

จากการพัฒนาเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ AppMan ทำการยกระดับการทำงานของระบบ OCR ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “AI” มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Machine Learning ทำความเข้าใจกับเนื้อหา พร้อมกับตรวจสอบข้อผิดพลาดในเอกสารที่แสกนได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ รวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนของกระบวนการในธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

เทคโนโลยี OCR API Feature

5 ฟังก์ชั่นสำคัญของเทคโนโลยี OCR และ AI+Machine Learning ของ AppMan

 • รองรับภาษาไทย และมีความแม่นยำสูง 98% [สูงสุดในตลาด]
 • ยิ่งใช้งาน ระบบยิ่งฉลาดขึ้น
 • ประมวลผลด้วยความเร็วสูง
 • กระบวนการทำงานยืดหยุ่น
 • ติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว
 • มาตรฐานความปลอดภัยสูง

ดูเอกสารที่รองรับเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

นอกจากที่องค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะใช้เครื่องมือ OCR เพื่อแปลงข้อมูลทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลแล้ว ภาคธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการดูแลสุขภาพ ยังใช้ระบบ OCR ในการสร้างสำเนาเช็ค ใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วย

7 ตัวอย่างการใช้งาน เทคโนโลยี OCR และ Ai+Machine Learning ในภาคธุรกิจ

 1. การจัดการเอกสารทางการเงิน (Financial documents)
 2. การจัดการข้อมูลทางกฏหมาย (Legal Data)
 3. การสื่อสารระหว่างองค์กร (Communication)
 4. การเคลมประกันภัย (Insurance Claiming)
 5. การจัดการรายงานทางการแพทย์ (Medical Report)
 6. การเดินทางและท่องเที่ยว (Traveling)
 7. การทำการตลาด (Marketing)

การจัดการเอกสารทางการเงิน (Financial documents)

เทคโนโลยี OCR ถูกนำมาใช้กับแอปพลิเคชันของทางธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแสกนเอกสารประเภทเช็คด้วยกล้องมือถือ และนำไปขึ้นเงินได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาประจำพื้นที่

ในกรณีอื่น ๆ ระบบ OCR ยังถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยกระบวนการปกปิดข้อมูล (Data Masking) ผ่าน AI โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ว่าจะเป็น สลิปเงินเดือน ใบสัญญาจำนอง บัตรเครดิต บัตรประชาชน ฯลฯ ที่ถูกนำเข้าระบบและถูกจัดเก็บไว้ในธนาคารจะมีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้กับกระบวนการป้อนข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เพื่อลดเวลา และความผิดพลาดของการป้อนข้อมูลได้เช่นกัน

Data Masking คือ การปิดบังข้อมูลเฉพาะส่วน เพื่อปกป้องข้อมูลไม่ให้เกิดการเสียหาย รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัยขั้นสูง “

ระบบ OCR ด้านกฏหมาย

ข้อมูลทางกฏหมาย
(Legal Data)

การจัดการข้อมูลทางกฏหมาย (Legal Data)

ธุรกิจด้านกฏหมาย โดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้เอกสารที่มีปริมาณมาก แต่เครื่องมือ OCR ได้เข้ามาช่วยให้บริษัทด้านกฏหมาย สามารถแปลงข้อมูลบนเอกสาร เช่น เอกสารคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร คำพิพากษา การยื่นคำร้อง คำแถลง เจตจำนง และอื่น ๆ ให้เป็นข้อมูลทางดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ รวมถึงการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

การสื่อสารระหว่างองค์กร (Communication)

กระบวนการทำงานที่ได้รับความนิยมในการใช้เทคโนโลยี OCR มากที่สุด คือ หนังสือดิจิทัล (E-Book) และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง (Generic Document) เนื่องจากสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี Google Translate ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจภาษาอื่น ๆ ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของภาษาเอง

เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง ยังช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถสื่อสารกับองค์กรต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ เช่น การแสกนเอกสารต่างภาษา และนำมาประมวลผลเพื่อแปลเป็นภาษาที่เข้าใจ ซึ่งช่วยให้การทำงานลื่นไหล และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากขี้น

การเคลมประกันด้วยเทคโนโลยี OCR

การเคลมประกันภัย
(Insurance Claiming)

การเคลมประกันภัย (Insurance Claiming)

สำหรับภาคธุรกิจประกันภัยที่ติดตั้งเทคโนโลยี OCR API สามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประมวลผลการเคลมประกันแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมที่รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนของในการดำเนินงานได้มาก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสะดวก และความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลดีในระยะยาวแก่ธุรกิจ

การจัดการรายงานทางการแพทย์ (Medical Report)

ระบบ OCR มีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนรายการทางการแพทย์ ข้อมูลการเอ็กซ์เรย์ ประวัติของผู้ป่วย การรักษา การวินิจฉัย การทดสอบ และบันทึกของโรงพยาบาลโดยรวมให้กลายเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บบันทึกได้อย่างยาวนานและปลอดภัย รวมถึงช่วยให้การสืบค้นประวัติการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายทำได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

OCR กับการท่องเที่ยว

การเดินทางและท่องเที่ยว
(Traveling)

การเดินทางและท่องเที่ยว (Traveling)

OCR ได้เข้ามาปฏิวัติวงการท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการจองเที่ยวบิน การจองโรงแรม รวมไปถึงการเช็คอินที่สนามบิน และโรงแรมผ่านระบบอัตโนมัติด้วยการแสกนหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของโรงแรม หรือแอปพลิเคชั่นจองบริการต่างๆ ที่จำเป็นในการท่องเที่ยว

E-KYC (Electronic Know-Your-Customer) คือ การยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ตัวบุคคลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง เรียนรู้เพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

การทำการตลาด (Marketing)

ภาคธุรกิจสามารถทำกิจกรรมทางการตลาด และออกแบบโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าสามารถแสกนบัตรกำนัดและรหัสที่ปรากฏบนคูปอง ผ่านระบบ OCR บนมือถือ ได้ทันที ทั้งยังสามารถกระจายแคมเปญทางการตลาดต่อได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางด้วยระยะเวลาสั้น ๆ

นอกจากนี้ เทคโนโลยี OCR ยังช่วยให้ธุรกิจร้านค้าปลีก สามารถเก็บข้อมูลการใช้งาน และพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อใช้ในการออกแบบโปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

OCR แสกนบัตรกำนัล

————————————————————————————————————

ธุรกิจของคุณสามารถทดลองใช้งาน OCR API

ที่รองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีที่สุด ฟรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *