fbpx

สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้แข็งแรง พร้อมนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ

การทำงานในปัจจุบัน นอกจากการเลือกที่ทำงานจากความมั่นคงขององค์กรหรือเงินเดือน ค่าตอบแทนแล้ว อีกสิ่งที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนอยากเข้ามาร่วมทำงาน เพราะวัฒนธรรมขององค์กรเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ ทิศทางความคิด และรูปแบบการทำงานขององค์กรนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ยิ่งหากองค์กรไหนมีวัฒนธรรมที่ดี มีความมั่นคงก็ยิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาร่วมงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสำคัญ และบทบาทของวัฒนธรรมองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง หาคำตอบได้ที่บทความนี้

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?

วัฒนธรรมองค์กร คือค่านิยมร่วมในองค์กรหรือสถานที่ทำงานที่พนักงานและเจ้าของบริษัทมีร่วมกัน เพื่อนำพาองค์กรให้เกิดความเป็นระเบียบ เกิดความสามัคคี และนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้น จะประกอบไปด้วย ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ที่จะชี้นำให้พฤติกรรมของพนักงานทุกในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร คือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้คนภายนอกอยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กร และช่วยให้พนักงานภายในอย่างร่วมงานไปนาน ๆ ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แข็งแรง ก็จะทำให้พนักงานเกิดความไม่เชื่อมั่นในองค์กรและเกิดการลาออกอยู่บ่อย ๆ 

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับปัจจัยที่มีผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละออฟฟิศ จะสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์คือจุดเริ่มต้นสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพราะวิสัยทัศน์จะทำหน้าที่กำหนดทิศทางขององค์กรว่าจะมุ่งหน้าไปในทิศทางไหน ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีจุดมุ่งหมายตามที่องค์กรต้องการ

2. ค่านิยม

ค่านิยมจะเปรียบเสมือนกฎระเบียบขององค์กร ที่พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยค่านิยมจะเป็นตัวช่วยชี้นำพฤติกรรมและทัศนคติต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

3. การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เลยหากขาดการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งหากพนักงานทุกคนในองค์กรปฎิบัติเป็นเวลาที่ต่อเนื่องก็จะช่วยให้เกิดเป็นธรรมเนียมให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตาม

4. สถานที่ 

สถานที่ทำงานที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของผู้คนในองค์กร ยิ่งหากมีการตกแต่งสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่น่าทำงาน ที่ปลอดโปร่ง เหมาะสมต่อการทำงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

5. ผู้คน

คนคือตัวแปรสำคัญในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานทั่วไป แต่ล้วนแต่เป็นฟันเฟืองที่ช่วยให้องค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันหากคนในองค์กรไม่ดีก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

6. การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องคือการสื่อสารเรื่องราวขององค์กรเพื่อส่งต่อค่านิยม ความเชื่อขององค์กรไปสู่พนักงานรุ่นต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการสืบต่อวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน มักเกิดจากการเล่าเรื่องที่ดี

4 วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความยั่งยืน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความยั่งยืน แข็งแรง และมีคุณภาพ สามารถเริ่มต้นได้ด้วย 4 วิธีดังนี้

1. รับฟังความต้องการของพนักงาน

เพราะพนักงานคือกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะมีความคิด ความต้องการ รวมถึงปัญหาที่แตกต่างกัน จุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือการที่ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ HR รับฟังความคิดเห็นเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือการเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ระบาย พูดคุย เพราะการเปิดรับความคิดเห็นของหนักงานจะช่วยให้เกิดกำลังใจที่อยากทำงานในองค์กร มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

สังคมการทำงานที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งผลไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อพนักงานในองค์กรหรือในทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมกันพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ HR ควรให้ความสำคัญต่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในองค์กร อาจเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี หรือการสร้างเป้าหมายให้ทุกคนอยากร่วมมือกันทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. พัฒนาคนในองค์กรในเรื่อง Soft Skills

การเรียนรู้คือสิ่งสำคัญที่คนทำงานยุคนี้ควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะการทำงานและความรู้ Soft Skill ที่เป็นความรู้ที่จะช่วยทำให้พนักงานมีความสามารถด้านอื่น ๆ เพราะการส่งเสริมวัฒนธรรมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการทำงานให้ดีมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เต็มไปด้วยคนเก่ง คนมีความสามารถ 

4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากคนในองค์กรไม่ดำเนินการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจะทำให้วัฒนธรรมองค์กรออกมาอย่างยั่งยืนคนในองค์กรควรเกิดการประพฤติ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น มีการตระหนักความสำคัญจากทั้งผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงาน 

สรุป

จะเห็นได้ว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงและมีคุณภาพนั้น สำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่น่าทำงานแล้ว ยังช่วยให้ผลงานต่าง ๆ ที่ออกมามีคุณภาพ ช่วยยกระดับองค์กรให้เต็มไปด้วยคนเก่ง มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน 

แต่นอกจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้ว การสร้างองค์กรที่ปลอดภัยก็เป็นอีกส่วนสำคัญ ซึ่งทุกองค์กรสามารถเริ่มได้ด้วยการตรวจประวัติพนักงานก่อนเริ่มทำงาน เพื่อคัดเลือกพนักงานก่อนเข้ารับทำงาน ด้วย Appman Background Checker บริการตรวจประวัติพนักงานรูปแบบออนไลน์ 100% ที่ช่วยลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR ทราบผลเร็ว พร้อมช่วยสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้มั่นคงปลอดภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *