fbpx
Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.
Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

Articles

5 ประเด็นคำถาม PDPA ที่ทุกองค์กรต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และความจำเป็นในการปกปิดข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Data Masking

PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ออกไป โดยจะเริ่มใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และต่อไปนี้เป็น 5 ประเด็นสำคัญ ที่ทุกองค์กรต้องรู้ก่อนที่ PDPA จะมีผลบังคับใช้ การเก็บข้อมูลศาสนาในบัตรประชาชนของลูกค้า สามารถทำได้แค่ให้ลูกค้ายินยอมก็พอ จริงหรือไม่ตอบ : ปัจจุบันการประมวลผลข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ ข้อมูลศาสนาบนบัตร ประชาชนไม่ถือเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการแต่อย่างใด การขอความยินยอมจากลูกค้านั้นไม่เพียงพอ จะต้องมีการเปิดเผยเหตุผลที่จำเป็นในเก็บข้อมูลศาสนาด้วยว่าจะนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์ใด ข้อมูลศาสนา ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเสี่ยงร้ายแรง จริงหรือไม่ตอบ : ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กระทั่งรหัสพันธุกรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม และการกระทำความผิด ทางกฎหมาย หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล การสมัครบริการแล้วขอบัตรประชาชนของลูกค้า ที่มีข้อมูลศาสนาอยู่ ถือเป็นการเก็บข้อมูลประเภทอ่อนไหวหรือไม่ […]

APPLY NOW

  • Max. file size: 1 GB.