Terms and Conditions

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอพแมน จำกัด นี้จะอธิบายถึงเหตุผลและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจว่าบริษัทฯ นั้นได้มีการประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่พึงจะได้รับและวิธีการติดต่อกับบริษัทฯ เมื่อมีประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท แอพแมน จำกัด จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ประกอบด้วย

1. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลบนหรือในเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน บัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว รูปถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพ สมาชิกภาพ ประวัติการทำงาน ผลประโยชน์อื่นที่มิใช่ค่าตอบแทนจากการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำประกัน

1.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก

1.3 ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ เช่น วันที่และเวลาในการเข้าใช้งาน เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น

1.4 ข้อมูลประวัติการทำรายการ เช่น คำสั่งซื้อขายสินค้าหรือบริการของบริษัท ประวัติการสนทนา ประวัติการเข้าใช้งานระบบ

1.5 ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

1.6 ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น

1.7 ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ

1.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน จึงจะเก็บรวบรวมได้ ได้แก่ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา และอัตลักษณ์ทางเสียง) ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมนั้นมีทั้งข้อมูลทางตรงและข้อมูลทางอ้อม เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์มือถือ Email ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เพศ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการดำเนินภารกิจในแต่ละระบบงาน รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
 • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทหรือตัวแทนดำเนินการผ่านระบบ
 • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ค้นหาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ หนังสือ อินเทอร์เน็ต บุคคล และอาจรวมไปถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เช่น พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
 • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (right to be informed) ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่​​บริษัทฯ จะทำการประมวลผลก่อนการเก็บรวบรวมหรือในขณะเก็บรวบรวม
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอตามสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผลที่เจ้าของข้อมูลแจ้งมา ซึ่งเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการร้องขอใช้สิทธิของตน บริษัทฯ จะมีการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องขอท่าน และแจ้งผลกลับไปภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารคำร้องขอใช้สิทธิครบถ้วน หากเกิน 30 วันบริษัทฯ จะแจ้งสาเหตุของความล่าช้าในการแจ้งผลกลับให้เจ้าของข้อมูลทราบ ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธคำร้องของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งผลการปฏิเสธพร้อมเหตุผลกลับไปยังช่องทางติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยในการปฏิเสธ เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อีเมล: datacontroller@appman.co.th หรือ dpo@agentmate

การแจ้งการถือครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่บริษัทฯ มีการถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบในประเด็นดังต่อไปนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 1. คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม
 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด (ถ้ามี)
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯ จะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้จำเป็น เป็นคุกกี้สำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่นการจดจำตัวเลือกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่อาจส่งผลต่อการทำงานและการใช้งานของเว็บไซต์
 2. คุกกี้วิเคราะห์ เป็นคุกกี้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลคุกกี้นี้มาประมวลผลจัดทำรายงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้คลิก link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมกับปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน โดยเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ของบริษัทฯ จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ  ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ขึ้นตามข้อกฎหมาย โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ ดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างเจ้าของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ

รายละเอียดช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ท่านสามารถติดต่อเรา:

 • ทางอีเมล: datacontroller@appman.co.th หรือ dpo@appman.co.th
 • หรือเยี่ยมชมเราที่: FYI Center ชั้น 8, 2525 ถนนพระราม 4, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 
 • หรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของเรา:  https://www.appman.co.th/ติดต่อเรา/
 • ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์: +66 2 079 5477