นโยบายความเป็นส่วนตัว

 บริษัท แอพแมน จำกัด (“บริษัท”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) จึงได้กำหนด นโยบายและวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ว่า บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง และนำไปใช้ทำอะไร และจะเก็บรักษาและโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของท่านให้แก่ทางบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรือจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์และขอบเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามลักษณะกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือตามความจำเป็นตามกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้     

ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ระบุตัวตนได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ลายมือชื่อ, วันเดือนปีเกิด, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, สถานภาพสมรส, ภาพถ่ายใบหน้า, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขใบอนุญาตขับรถ, เล่มทะเบียนรถยนต์, ใบขออนุญาตขับขี่รถยนต์, ทะเบียนบ้าน,ใบอนุญาตทำงาน
ข้อมูลสำหรับติดต่อได้แก่ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์, ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (Email), หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานได้แก่ อาชีพ, สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, อายุการทำงาน, รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, โบนัส 
ข้อมูลทางการเงินหนังสือรับรองเงินเดือน, หมายเลขบัญชีธนาคาร, รายได้, ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
ข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชื่อบิดาและ/หรือมารดา, ชื่อบุตร, ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น กรรมการ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, บุคคลที่มีอำนาจ, ตัวแทน, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรม
ข้อมูลการใช้บริการของบริษัทได้แก่ ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ตำแหน่งจีพีเอส ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น เว็บบีคอน (web beacon) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งาน คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ล็อก (Log) ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง การตั้งค่าภาษา ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือด เท่าที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ,  ความพิการ, โรคประจำตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกาย
ข้อมูลอื่น ๆบันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์ การโทรศัพท์ภาพ (Video Calling) อีเมล (E-mail) ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

3. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านสำหรับการทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของท่าน หรือให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งผลประโยชน์ให้แก่ท่าน หรือเพื่อให้บริการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่น ๆ หรือเพื่อจัดให้มีการสนับสนุนทาง IT และ helpdesk สร้างและรักษารหัสและบัญชีผู้ใช้ของท่าน จัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ตามที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึง และยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและ/หรือให้บริการตามสัญญาหรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านสำหรับดูแลรักษาระบบ รักษาความปลอดภัยของจัดการหรือทำรายงานต่าง ๆ 
 • ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่าน เพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำผิดกฎหมาย ใช้จัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกหรือรับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือที่ปรึกษาอื่นใด พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เก็บรวบรวมหลักฐาน และ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การทำบันทึกภาพและเสียงของการประชุม อบรม สัมมนา  การบันทึกรายชื่อและภาพเคลื่อนไหวของผู้มาติดต่อบริษัท การเก็บรายชื่อบุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน ของผู้ทีมีนิติสัมพันธ์กับบริษัท การตรวจสอบความถูกต้องเท็จจริงของเอกสารต่าง ๆ  
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น
 • เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรือสถิติ
 • เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น บริษัทจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน และใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ หากไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยได้จากท่านก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย
 2. ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ
 3. ผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (sever) หรือคลาวด์ (cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นซึ่งอยู่ต่างประเทศ หรืออาจมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งหากประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือผู้รับข้อมูลซึ่งอยู่ต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

7.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมให้บริษัท เก็บรวมรวบ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

7.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบและ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

7.3 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่อาจทำได้ หรือบริษัทจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object) 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เว้นแต่บริษัทจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดต่อไปนี้

 1. เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัท 
 2. เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ บริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากเชื่อได้ว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เว้นแต่บริษัทจะมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการปฏิเสธคำขอของท่าน

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดต่อไปนี้

 1. ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างที่บริษัทตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างที่บริษัทตรวจสอบคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อบริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือการปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้างภายนอกอย่างเข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างจำกัด ปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลที่ไม่มีอำนาจหรือขัดต่อกฎหมาย 

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย  แนวปฏิบัติ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร จึงขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ หากบริษัทได้ทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงในแต่ละคราว ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่ออื่นใดที่เหมาะสม

10. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัท แอพแมน จำกัด หรือติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: datacontroller@appman.co.th หรือ dpo@appman.co.th

ที่อยู่ :
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ห้องเลขที่ 801-807 ชั้นที่ 8 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์: 02-079-5477